LOG in

Δήλωση ενδιαφέροντος

Αρχική  > Ανακοινώσεις  > Δήλωση ενδιαφέροντος

Δήλωση ενδιαφέροντος

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ     

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 


  «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» 

  

To Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, του ΑΠΘ προκηρύσσει 10 +5 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτoς 2019–2020 στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ KYΚΛΟΦΟΡΙΑΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ  ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ»                                                                                                                                                             

 Η διάρκεια του Προγράμματος είναι τρία εξάμηνα παρακολούθησης και ένα εξάμηνο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Η επιτυχής εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

 Η παρακολούθηση των μαθημάτων, σεμιναρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική.

Κατηγορίες εισακτέων

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Σχολών Επιστημών Υγείας και Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων Βιολογικών και Φυσικών Επιστημών, Νοσηλευτικής Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων της
αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. (Νοσηλευτικής και Ιατρικών Εργαστηρίων). Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων, αρκεί να φέρουν τον τίτλο του τεχνικού εξωσωματικής κυκλοφορίας (perfusionist).

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε δέκα (10) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες κατ’ έτος συν πέντε (5) αποφοίτους (ως ειδική κατηγορία) Πανεπιστημιακών Τμημάτων που αποδεδειγμένα ασκούν το επάγγελμα του Τεχνικού Εξωσωματικής Κυκλοφορίας (perfusionist).

Αιτήσεις

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στη γραμματεία του ΠΜΣ στο Τμήμα Ιατρικής από Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 έως και Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019 και ώρες από 10.30 πμ έως 13.30 μμ.

 Για την αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ χρειάζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ συναφούς Τμήματος και πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού.

γ) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο αναγράφεται και βαθμός του πτυχίου.

δ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.

στ) Πιστοποιητικό (έφ΄ όσον υπάρχει) «καλής» γνώσης μιας ξένης  γλώσσας (έτσι όπως τυποποιείται στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ). Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Για τη γνώση σλαβικών γλωσσών υποβάλλεται πιστοποιητικό από το ΙΜΧΑ ή τίτλος σπουδών αναγνωρισμένου ιδρύματος. Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΕΙ. Σε περίπτωση που είναι πτυχιούχοι ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος, το πτυχίο αυτό επέχει θέση και πιστοποιητικού επάρκειας της Ελληνικής γλώσσας.

ζ) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης.

η) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

 

Επιλογή υποψηφίων

 Η επιλογή γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από τη συνεκτίμηση των κριτηρίων, ως εξής:

1) Γενικός βαθμός του πτυχίου, πολλαπλασιαζόμενος επί τον συντελεστή 1 (κατ’ ανώτατο όριο 10 μόρια).

2) Η προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα πρόσθετης επαγγελματικής κατάρτισης, μετεκπαίδευσης ή εξειδίκευσης σε συναφές αντικείμενο λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο 5 μόρια.

3) Η ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία, η στόχευση για ενασχόληση με το επιστημονικό πεδίο των τεχνικών εξωσωματικής κυκλοφορίας και της τεχνολογίας συσκευών εξωσωματικής από 1-10 μόρια

4) Η  γνώση ανώτερου ή ανώτατου επιπέδου ξένης γλώσσας λαμβάνει έως 5 μόρια .

5)  H  γνώση Η/Υ  λαμβάνει 1-10 μόρια.

6) Ο βαθμός της προφορικής συνέντευξης πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή 3,5 (κατ’ ανώτατο όριο 35 μόρια).

Η επιλογή των εισακτέων γίνεται από ειδική επιτροπή μελών ΔΕΠ που διδάσκουν στο ΠΜΣ, η οποία συγκροτείται με απόφαση της ΣΕΜΣ. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από την ΓΣΕΣ

Στ) Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι οι ισοβαθμίσαντες υποψήφιοι.

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων περατούται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 3000 ευρώ (για την συνολική φοίτηση) και θα καταβάλλονται σε τέσσερις δόσεις. Η καταβολή της δόσης των διδάκτρων (750 €) είναι προϋπόθεση εγγραφής στο κάθε εξάμηνο.

Περισσότερες πληροφορίες:

 τηλ. : 2310 999338,
και ώρες 10.30 π.μ- 13.00 μ.μ. 

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kardio@med.auth.gr και στις Ιστοσελίδες www.perfusionmaster.gr και kardio.med.auth.gr

 
 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής                               Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Αστέριος Καραγιάννης                                  Κυριάκος Αναστασιάδης

Καθηγητής Παθολογίας                            Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής